Поверителност

/Поверителност
Поверителност2018-11-20T00:05:24+00:00

УВЕДОМЛЕНИЕ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данни на администратора – НИЕ:

ЕТ „ИНФОЛИНК – Карина Димитрова“, ЕИК 130126721, с адрес: АДРЕС: София, ж.к. „Младост-2“, бл. 236. Вх.2, телефон: 0898608541, ел. поща: education@infolink.bg, е фирма, чиято основна дейност е консултации по европейски програми, организация на квалификационно обучение за учители и друг училищен персонал в чужбина, чуждоезикови курсове и ваканции в европейски страни.

 

Данни за контакт с Отговорно лице по защита на данните:

ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“ е избрала за свой отговорник за защита на личните данни Карина Димитрова, като можете да се свържете с нея, чрез електронната форма за връзка с нас на нашата интернет страница.

 

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Ние Ви представяме информация за нас и нашата дейност. За да ви предоставим допълнителна информация за наши оферти, партньори и въобще информация извън оповестената на седалището и адреса на управление и на интернет сайта ни, за да отговорим на Ваши запитвания и коментари и въобще за да бъдем в комуникация с Вас, е необходимо да съберем Ваши лични данни за да можем да Ви идентифицираме (при Ваше желание) и да отговорим на Вашите нужди, ако и доколкото ни е възможно. За постигане на посочените цели ние събираме информация за Вашите имена, ел. поща, телефон, в обем, който Вие ни предоставите. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за посочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство и засягането на вашите лични интерес и личен живот.

 

Специални категории данни, които обработваме:

С оглед дейността на ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“ ние не обработваме чувствителни лични данни на нашите клиенти и партньори.

Източник:

Горните лични данни получаваме от Вас, лично или в отделни случаи Ваши колеги и/или други трети лица.

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

Вашите лични данни са ни необходими освен, за да имаме връзка с вас и за да ви предоставим нашите услуги максимално качествено и навреме, то и за да може да извършваме други законоустановени задължения.

 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

– Обработването се основава на вашето съгласие;

– Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на услуга за Вас или намерение за предоставяне на услуга.

– Обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете това Уведомление, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели, като ще ви предоставим изрично и писмено информирано съгласие.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подадена до нас бланка, като същата може я получите от нас при поискване или да я съставите в свободен текст.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“ няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица, освен в законоустановените случаи.

В общия случай ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. Ние може да предоставяме Вашите лични данни на лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели – обработващи лични данни, които действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Получатели на вашите данни могат да бъдат също лица и органи с властнически правомощия, на които ще ги предоставяме в изпълнение на конкретни и ясни законови задължения. Когато имаме намерение да предадем Ваши специални лични данни (ако сте ни предоставили такива) на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие, като изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго.

 

Общ период на съхраняване на данните

 

Личните данни за клиенти ни се съхраняват за срок до 5 години от предоставянето им.

 

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват според предвидените за това срокове,  съгласно Закона за счетоводството.

 

Начин на съхраняване и опазване на личните Ви данни, които обработваме:

Ние ще обработваме личните Ви данни при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита. Наред с друго, педприели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни; обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели; разработена е процедура за съхраняване и унищожаване на данните. Ние ще обработваме (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените по-горе цели.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“;
 • имате право да поискате от ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“, можете да го направите на посочените данни за контакт на ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова.

 

 

Утвърдил:

 

Карина Димитрова

Управител ЕТ „Инфолинк – Карина Димитрова“