Кандидатстване

//Кандидатстване
Кандидатстване2019-12-12T17:57:36+00:00

Кой може да кандидатства:

 • Държавни, общински и частни училища и детски градини, които работят по утвърден от МОН учебен план;
 • Центрове за подкрепа на личностното развитие;
 • Специализирани обслужващи звена;
 • Регионални управления по образованието (като координатори на консорциум).

Кога се кандидатства:

Очаква се кандидатстване по програмата да бъде обявено в края на 2019г. и крайният срок за подаване на проекти да бъде в 5 февруари 2020 г.

Стъпки при кандидатстване:

1. Запознайте се с Националната покана за подаване на предложения за проекти по Ключова дейност 1 (КД1)  „Училищно образование“.
2. Запазете на компютър Формуляра за кандидатстване по програмата и го прегледайте внимателно. Той трябва да бъде попълнен и подаден от/с помощта на координатора по европейски проекти в училището Ви или на директора.
Еразъм+ подкрепя образователна мобилност за преподавателски или непреподавателски състав, която:

 • да бъде част от Европейския план за развитие на изпращащата организация;
 • да отговаря на потребностите от професионално развитие на персонала;
 • да бъде реализирана чрез мерки за селекция на участниците, за подготовка и проследяване на мобилността;
 • да осигури признаването на резултатите от обучението на участващия персонал;
 • да осигури разпространението на резултатите сред образователната общност.

3. Обърнете се към директора или координатора по европейски проекти в училището Ви, за да изразите желание за включване в проекта по мобилност.
4. Координаторът по европейски проекти в училището Ви регистрира училището в портала за участници на ЕК (указания в Поканата).
5. Запознайте се с критериите за оценяване на проектите.
6. Поискайте от Инфолинк  Списъци на валидни за кандидатстване курсове в европейски държави за периода на кандидатстване във формата по-долу.

Предлаганите оферти за курсове са:

 • за управленски персонал (директори, зам. директори),
 • за преподаватели по английски език (в начален или горен етап),
 • за преподаватели по предмети, които владеят английски език,
 • за въвеждане на информационните технологии в обучението,
 • за преподаватели по други чужди езици (немски, френски, испански, италиански)
 • чисто езикови курсове,
 • обучение на деца със специални образователни потребности, превенция на тормоз в училище; преподаване на предмети в професионално училище; курсове за психолози и др.

7. Предоставете Списъка на координатора по проекти и на заинтересовани колеги. Училището Ви може да участва за финансиране с кандидатури от няколко кандидати за един и същи курс или за различни курсове в една или в различни държави.
8. От Списъка Вие и Ваши колеги е необходимо да изберете желан курс/ове в съответствие с Вашите интереси. При избор на курс трябва да се съобразите с необходимостта от квалификация за Вас, както и със стратегията за развитие на Вашето училище, която ще бъде заложена в Европейския план за развитие на училището Ви (част от Формуляра за кандидатстване). Ако се колебаете в избора си между няколко курса, поискайте от Инфолинк програма на тези курсове. За всички колеги, които ще участват в проекта, върнете по електронна поща попълнена Инфолинк регистрационна форма.

Ако за определена тематика, която е важна за училището Ви не е избран все още преподавател, който ще участва в съответен курс, резервация може да се вземе на името на координатора по европейски проекти от Вашето училище или на колега. Ако бъде одобрен проектът за финансиране, може да сменим резервацията за друго лице.

9. От Инфолинк ще Ви върнат потвърждение за Вашето участие, описание и програма на курса и насоки от учебното заведение (организатора на курса) за попълване на регистрационната форма. При необходимост ще получите писмени указания от Инфолинк, както и устни индивидуални указания и предложения с цел подготвяне на успешен Формуляр за кандидатстване.

Заедно с координатора на европейски проекти и заинтересовани колеги попълнете Формуляра за кандидатстване. Използвайте програмите на курсовете. Имайте предвид, че организаторите (доставчиците) на курсове осигуряват подготовка преди курса в педагогическо и междукултурно отношение, мониторинг и подкрепа по време на мобилността, издават документ Europass Mobility Certificate, предлагат настаняване с или без храна, указания за транспорт до мястото на обучение и др.

10. Подайте онлайн Формуляра за кандидатстване и съпътстващите документи в съответствие с указанията, посочени в Поканата за кандидатстване.

11. Изчакайте резултатите от кандидатстването, които трябва да бъдат обявени в края на м. април 2020 г..

12. Информирате Инфолинк за резултата от кандидатстването – това е важно за нас и за Вас. На одобрените участници Инфолинк съдейства безплатно по отношение на организацията по участие в избрана квалификационна дейност (курс). Вашето училище заплаща от полученото финансиране директно на организатора на курса в чужбина за участие в квалификацията.

Попълване на контактна форма