Полезни съвети

//Полезни съвети
Полезни съвети2018-11-20T00:00:20+00:00

Преди да пристъпите към попълване на Формуляра за кандидатстване (чрез който се представя проекта на училището Ви) прегледайте внимателно разделите на Формуляра, за да се запознаете с въпросите, на които трябва да дадете отговор.

Тъй като отговорите на въпросите ще бъдат оценявани от външен оценител (който може да не бъде учител) прочете критериите за оценка:

 Релевантност на проекта (максимум 30 точки):

 • Съответствие на предложението:
  • с целите и приоритетите на действието;
  • с потребностите и целите на участващите организации и на индивидуалните участници.
 • Степен, в която предложението има капацитет:
  • да гарантира висококачествени резултати от обучението на участниците;
  • да укрепи капацитета и международния обхват на участващите организации.


Качество
на проекта и степен на достижимост на целите (максимум 40 точки):

 • Яснота, пълнота и качество на всички етапи на проекта за мобилност (подготовка, изпълнение на дейностите за мобилност и последващи дейности)
 • Съответствие между целите на проекта и предложените дейности
 • Качество на европейския план за развитие на кандидатстващата организация
 • Целесъобразност на процедурите по подбор и/или ангажиране на участниците в дейностите за мобилност
 • Качество на организационните аспекти и договореностите за управление и предоставяне на подкрепа
 • Качество на подготовката, предоставена на участниците
 • Качество на процедурите за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците, както и системно използване на европейски инструменти за прозрачност и признаване

 Въздействие и разпространение (максимум 30 точки):

 • Качеството на мерките за оценяване на резултатите от проекта
 • Потенциално въздействие на проекта:
  • върху индивидуалните участници и участващите организации по време и след изпълнението на проекта;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.
 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от проекта във и извън участващите организации

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат минимум 60 точки. Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „адекватност на проекта“ и „въздействие и разпространение“ и 20 точки за категорията„качество на структурата и изпълнението на проекта“).

Европейският план за развитие (ЕПР) е може би най-важната част от проекта. Тук трябва да се направи връзката между нуждите от квалификация на училището Ви и темите на избраните курсове, да се опишат целите на проекта във връзка с преодоляване на идентифицираните проблеми. Представят се нуждите на организацията във връзка с подобряване качеството на образователните услуги и международната дейност.

Повече указания по съставяне на европейския план ще получите след като започнем съвместна работа.

За попълване на секция Резултати от ученето основно използвайте описаното от организатора на курса в програмата на съответния курс.

В секция Подготовка за мобилността се изготвя план и се описват дейностите по организация на пътуването, настаняването, подготовка за обучението, културна и туристическа информация, комуникацията с организаторите на курсове особено във връзка с уточняване програмата на всеки курс и сключване на споразумение, осъществяване на оперативен контрол във всеки етап.

В секция Основни дейности се изброяват планираните мобилности. Квалификациите са част от Европейския план за развитие на училището.

Разделите Въздействие и Разпространение на резултатите са две много важни части от целия проект. Тук може да се направи сравнение на съществуващото състояние относно всяка една от темите на проекта и очакваното въздействие. Трябва да се опише въздействието на обученията върху самите преподаватели, техните колеги, върху учениците, родителите и местната общественост, върху имиджа на учебното заведение, очакваните резултати в качествено и количествено изражение.

Разпространението се разглежда на ниво класна стая , училище, родителска общност с посочване на съответни инициативи, в средствата за масово осведомяване – вестник, радио, телевизия; разпространение по електронни канали : etwinning, групи във Facebook, LinkedIn; изготвяне на рекламни материали; на сайтове – училищен сайт, професионални портали и др.

В раздел Оценка се дава оценка на заложените и реално постигнати цели, как се осъществява мониторинга на проекта и какво показва, каква е измерената обратна връзка, нивото на удовлетвореност от целевите групи, постигнати ли са по-високи показатели в обучението.